Autoškola Košice kurz sk. B - Autoškola DLD VIKTÓRIA

Vodičák B(AM,B1,B) s autoškolou ktorej môžete dôverovať
Autoškola
DLD VIKTÓRIA
Prejsť na obsah

Autoškola Košice kurz sk. B

Vodičák pre skupinu B
Do skupiny motorových vozidiel B patria motorové vozidlá okrem vozidiel skupiny AM, A1, A2, A a T, ktorých najväčšia prípustná celková hmotnosť nepresahuje 3 500 kg a ktoré sú konštruované a určené na prepravu najviac ôsmich osôb okrem vodiča; k motorovému vozidlu tejto skupiny smie byť pripojené prípojné vozidlo s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou nepresahujúcou 750 kg
Po absolvovaní autoškoly DLD VIKTÓRIA vám vodičák B umožňuje riadiť skupiny AM,B1,B a riadiť tieto druhy vozidiel
 • Všetky osobné automobily

  (s manuálnou i automatickou prevodovkou)

 • Ľahké nákladné autá do 3500 kg.

 • Príves smie byť pripojený a to do 750 kg

 • Motocykle a skútre s rýchlosťou do 45 km.h s objem motora do 50 cm3

 • Skupina A1 po dvoch rokoch od jeho udelenia oprávňuje viesť aj motocykle a skútre skupiny A1(objem valcov motora nepresahuje 125 cm3 a výkon nie je väčší ako 11 kW ) s automatickou prevodovkou, a to len na území Slovenskej republiky

 • Skupina T , od 1.1.2016 vodičské oprávnenie skupiny B oprávňuje viesť na území SR aj motorové vozidlá skupiny T, ktorých najväčšia prípustná celková hmotnosť nepresahuje 3 500 kg a jazdnú súpravu pozostávajúcu z motorového vozidla skupiny T a prípojného vozidla za predpokladu, že najväčšia prípustná celková hmotnosť jazdnej súpravy nepresahuje 3 500 kg

Kurz pre vodičák B
Kurzy v každej autoškole sa vykonávajú podľa Zákona o autoškolách č 93/2005 a učebných osnov vydaných príslušným ministerstvom. Učebné osnovy obsahujú výučbu a výcvik účastníka prípravy na skúšku z odbornej spôsobilosti na vydanie oprávnenia viesť motorové vozidlá pre skupinu B. Vaše vodičské oprávnenie vás bude oprávňovať viesť motorové vozidlá skupiny B, ako aj motorové vozidlá skupiny AM a B1. Vodičské oprávnenie skupiny B po dvoch rokoch od jeho udelenia oprávňuje viesť aj motorové vozidlá skupiny A1 s automatickou prevodovkou, a to len na území Slovenskej republiky.Každá autoškola na Slovensku už má rovnaký minimálny počet hodín v kurze.
JISCD  digitálna  autoškola
Jednotný informačný systém v cestnej doprave
Monitoring dochádzky žiaka na teóriu, trenažér a jazdu je v autoškolách už povinný .V našej autoškole dostaneš prihlasovací kľúč, zaregistrujeme ťa do JISCD a budeš sa prihlasovať na teóriu,trenažér,cvičisko a jazdy.Autoškola ťa nemôže ukrátiť ani o minútu z minimálneho počtu hodín predpísaného štátom
Kurz sk. B v autoškole DLD VIKTÓRIA
Sme autoškola v Košiciach ktorá má na hodiny teórie kvalitne vybavenú učebňu, máme vlastný 3 D autotrenažér a autocvičisko - cvičnú plochu .Privítali sme že sa zaviedol systém GPS kontroly výuky a dochádzky v autoškolách.Každá autoškola musí mať učebňu a cvičisko.My máme navyše aj moderný autotrenažér.Počas výuky sa Vám venujeme nielen to odsedíme.Teoretická príprava prebieha v skupine žiadateľov o vodičské oprávnenie vo forme skupinových prednášok v priestoroch našej autoškoly.Na hodinách teórie vám vysvetlíme pomocou modernej zobrazovacej techniky, prezentácii a videofilmov pravidlá cestnej premávky, križovatky, konštrukciu vozidiel, skúšobné trasy v Košiciach.Naša autoškola je jedna z mála autoškôl v Košiciach ktorá má vlastný trenažér a preto nemusíte chodiť na trenažér do inej autoškoly v Košiciach.Po tenažéri pokračujete na cvičisku. Máme radosť že  takmer všetci  naši žiaci skúšku z testov a kuželiek zvládnu na prvý pokús. Nácviku kuželiek venujeme dostatok času.V prípade potreby dostaneš hodiny zdarma.Celkovo vysoká úspešnosť našich žiakov na skúške.

Dĺžka kurzu

Je variabilná, čiže každý žiak si sám volí dĺžku kurzu tak aby ju zvládol. Trvá približne 16 až 20 týždňov a závisí od možností a  voľného času žiaka. Ak máte vek 16 rokov pozor, podľa zákona dĺžka kurzu môže  trvať  najviac 1 rok. Na skúšku môžete ísť až po dosiahnutí  17-tích rokov. Robíme aj individuálne (rýchlo) kurzy.

Obsah kurzu pre skupinu B
Výcvik sa skladá

V každej autoškole je kurz postavený na dvoch základných častiach a to z:

 • teoretickej časti (z výučby teórie)

 • praktickej časti

Náplň a rozsah týchto častí sa riadi zákonom o autoškolách a učebnými osnovami ministerstva dopravy

V každej autoškole je GPS monitoring dochádzky žiaka na teóriu, trenažér, cvičisko a aj jazdu. Je povinný zo Zákona o autoškolách a je rovnaký aj minimálny počet hodín

V každej autoškole je to 71 vyučovacích hodín

 • teoretická čast (výučba teórie)

Podľa Zákona č. 93/2005 o autoškolách a Vyhlášky č. 45/2015 ktorou sa vykonáva zákon č. 93/2005 a učebnej osnovy vydanej Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky je to 32 hodín po 45´.Teoretická príprava prebieha vo forme skupinových prednášok v priestoroch našej autoškoly. Teoretická príprava prebieha v malých skupinách, aby bola každému žiakovi  venovaná dostatočná pozornosť. Na hodinách teórie  Vás kvalitne pripravíme do praxe. Dôraz kladieme na pochopenie križovatiek.  
V tabuľke je uvedený počet hodín teórie. Je to minimálny predpísaný počet hodín zo zákona ktoré musíš absolvovať v každej autoškole.

POČET HODIN TEÓRIA
Skupina
VO
Predmet a počet hodín
systém JISCD
PCPNVÚTVVZBJOPSpolu80%
20%
B2023433226
6

PCP
- predpisy o cestnej premávke a s nimi súvisiace právne predpisy
NVÚ
- náuka o vozidlách a ich údržba
TVV
- teória vedenia vozidla
ZBJ
- zásady bezpečnej jazdy
OP
- opakovanie
Pre skupinu B a podskupiny B1 sa NVÚ vyučuje v rozsahu základnej náuky o údržbe vozidiel (napr. kontrola stavu pneumatík, bŕzd, riadenia, tlaku motorového oleja, osvetlenia vozidla) a schopnosti žiadateľa vykonať (napr. úpravu sedadla, opierky hlavy, spätných zrkadiel, bezpečnostných pásov a pod.

 • praktická časť

Podľa Zákona č. 93/2005 o autoškolách , Vyhlášky č. 45/2015 ktorou sa vykonáva zákon č. 93/2005 a učebnej osnovy vydanej Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky je to 39 hodín po 45´.
Sme autoškola v Košiciach ktorá má vlastný trenažér a preto nemusíte chodiť na trenažér do inej autoškoly v Košiciach. Nebudeme Vás trápiť a stresovať na autocvičisku v skutočnom aute, ale vaše prvé metre na autocvičisku  budú najazdené na kvalitnom autotrenažéry a to s úsmevom, bez stresu a v pohode. V prípade potreby dostanete  hodiny trenažéra navyše a to zdarma. Praktické jazdy neskracujeme, jazdíme v centre mesta Košice a jazdy sú bez obmedzenia kilometrov.   Ku každému žiakovi sa počas výcviku venujeme individuálne .
V tabuľke je uvedený počet hodín praktického výcviku. Je to minimálny predpísaný počet hodín zo zákona ktoré musíš absolvovať v každej autoškole.

POČET HODIN PRAX
Skupina
VO
B

Výcvik vo vedení vozidla
systém JISCD
Spolu
I.EtapaII.Etapa


ATNVPNVP
min
FlexiCP
min
počet
hod

422624139
alebo
v systéme JISCD je banka hodín vedená v min.
okrem AT a PÚ
počet
min
4
h
90
min
90
min
270
min
1080
min
1
h
5 h
a
1530
min

AT
- trenažér.
NVP

- náhradná výcviková plocha
NVP min
Priemerný prejazd kilometrov na jednu vyučovaciu hodinu praktického výcviku v priebehu celého výcviku nesmie byť menší ako 15 km pri skupine B a podskupine B1.
Pri praktickom výcviku na skupinu B vodičského oprávnenia sa 3 vyučovacie hodiny z počtu hodín uvedených v II. etape CP min jazdia s vozidlom spojeným s príslušným prípojným vozidlom.
- minimálny počet vyučovacích hodín na náhradnej výcvikovej ploche
FLEXI
- flexibilny počet vyučovacích hodin
CP min
- minimálny počet vyučovacích hodín v cestnej premávke

- praktická údržba.
Flexibilný počet vyučovacích hodín "FLEXI" je počet hodín praktického výcviku, ktorý autoškola musí rozdeliť v ramci  II etapy medzi NVP min a CP min. Toto rozdelenie môže byť individuálne pre každého účastníka kurzu.

Po skončení kurzu je autoškola povinná vydať osvedčenie o ukončení kurzu jeho účastníkovi
Cena kurzu v autoškole DLD VIKTÓRIA
Copyright 2019, All rights reserved. KONTAKT NA AUTOŠKOLU: info@dldviktoria.sk, 0911868341
Kancelária autoškoly: Košice, Južná Trieda 93, Podnikateľské Centrum STROJÁR, 7 poschodie, č.d. 707-708
Návrat na obsah