Autoškola Košice kurz sk. B - Autoškola DLD VIKTÓRIA

Autoškola v Košiciach700 € sk. B+4 jazdy naviacKvalitná príprava700 € sk. B+4 jazdy naviacPoctivý, plný a fér výcvik700 € sk. B+4 jazdy naviacTesty?, u nás v pohode a :)700 € sk. B+4 jazdy naviacÚspešnosť na skúške700 € sk. B+4 jazdy naviacKvalitná autoškola v Košiciach700 € sk. B+4 jazdy naviacAbsolvuješ všetky hodiny700 € sk. B+4 jazdy naviacAutoškola v KošiciachKvalitne,zodpovedne,fér Autoškola v KošiciachVždy aktuálna apka s PCPAutoškola v Košiciach700 € kurz B+4 jazdy naviacMáš kontrolu nad hodinami

DLD
VIKTÓRIA
DLD VIKTÓRIA
Daniel Demjan
0911868341
0911868341
info@dldviktoria.sk
info@dldviktoria.sk
MENU
Prejsť na obsah

Autoškola Košice kurz sk. B

Kurz na vodičák pre skupinu B v autoškolách na Slovensku
Na Slovensku po absolvovaní kurzu v autoškole, napríklad pre sk B a úspešnej skúške ktorú robí Polícia SR dostaneš vodičák skupiny B + AM, B1.
Do skupiny motorových vozidiel B patria motorové vozidlá okrem vozidiel skupiny AM, A1, A2, A a T, ktorých najväčšia prípustná celková hmotnosť nepresahuje 3 500 kg a ktoré sú konštruované a určené na prepravu najviac ôsmich osôb okrem vodiča; k motorovému vozidlu tejto skupiny smie byť pripojené prípojné vozidlo s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou nepresahujúcou 750 kg
Ľudskou rečou to znamená že...
Po absolvovaní autoškoly DLD VIKTÓRIA a úspešnej skúške vám vodičák B umožňuje riadiť skupiny AM,B1,B a riadiť tieto druhy vozidiel
 • Všetky osobné automobily

  (s manuálnou i aickou prevodovkou)

 • Ľahké nákladné autá do 3500 kg.

 • k ním Príves do 750 kg (súprava do 3,5 t)
 • Motocykle a skútre s rýchlosťou do 45 km.h s objem motora do 50 cm3

 • +2 roky, Skupina A1 po dvoch rokoch od udelenia vodičáka sk. B, oprávňuje viesť aj motocykle a skútre skupiny A1(objem valcov motora nepresahuje 125 cm3 a výkon nie je väčší ako 11 kW ) s aickou prevodovkou, a to len na území Slovenskej republiky

 • Skupina T , od 1.1.2016 vodičské oprávnenie skupiny B oprávňuje viesť na území SR aj motorové vozidlá skupiny T, ktorých najväčšia prípustná celková hmotnosť nepresahuje 3 500 kg a jazdnú súpravu pozostávajúcu z motorového vozidla skupiny T a prípojného vozidla za predpokladu, že najväčšia prípustná celková hmotnosť jazdnej súpravy nepresahuje 3 500 kg

Kurz pre vodičák B
 • Kurzy v každej autoškole sa vykonávajú podľa Zákona o autoškolách č 93/2005 a učebných osnov vydaných príslušným ministerstvom.
Učebné osnovy obsahujú počet hodín, rozsah a obsah na výučbu a výcvik účastníka prípravy na skúšku z odbornej spôsobilosti na vydanie oprávnenia viesť motorové vozidlá pre skupinu B. Vaše vodičské oprávnenie vás bude oprávňovať viesť motorové vozidlá skupiny B, ako aj motorové vozidlá skupiny AM a B1. Vodičské oprávnenie skupiny B po dvoch rokoch od jeho udelenia oprávňuje viesť aj motorové vozidlá skupiny A1 s aickou prevodovkou, a to len na území Slovenskej republiky
 • JISCD Jednotný informačný systém v cestnej doprave spravuje Ministerstvo Dopravy SR, digitálna  autoškola
Každá autoškola podľa Zákona o autoškolách musí viesť všetku dokumentáciu v JISCD. JISCD slúži na monitoring dochádzky žiaka na teóriu, trenažér a jazdy v autoškolách. Jednoducho povedané žiak autoškoly by mal byť prihlásený čipom na čítacom zariadení v autoškolách aby bola istota že absolvoval predpísaný počet hodín. Nato slúži čip ktorý po priložení k čítacej jednotke zaznamená začiatok a koniec hodiny.
V našej autoškole prístup do JISCD...
V našej autoškole dostaneš prístup do JISCD hneď ako ťa zaregistrujeme do JISCD,  po otvorení kurzu budeš mať prehľad o počte hodín  na teórii, trenažér, cvičisko a jazdy. Autoškola ťa nemôže ukrátiť ani o minútu z minimálneho počtu hodín predpísaného štátom
Kurz sk. B v autoškole DLD VIKTÓRIA
Najdôležitejší činiteľ v autoškolách je ... - kvalita výuky závisí od inštruktora a nie od auta Zase si to vypočujem v doškoľovacom kurze pre inštruktorov v Apríl 2024
Sme autoškola v Košiciach ktorá má na hodiny teórie kvalitne vybavenú učebňu, máme autotrenažér aj autocvičisko. Počas výuky sa Vám venujeme nielen to inštruktor  odsedí na učebni alebo v aute.Teoretická príprava prebieha v skupine žiadateľov o vodičské oprávnenie vo forme skupinových prednášok v priestoroch našej autoškoly. Na hodinách teórie vám vysvetlíme pomocou modernej zobrazovacej techniky, prezentácii a videofilmov pravidlá cestnej premávky, križovatky, konštrukciu vozidiel, skúšobné trasy v Košiciach. Naša autoškola v Košiciach má vlastný trenažér a preto nemusíte chodiť na trenažér do inej autoškoly v Košiciach. Po absolvovaní tenažéra pokračujete vo výcviku na cvičisku. Celkovo máme vysokú úspešnosť našich žiakov na skúške.

Dĺžka kurzu

Je variabilná, čiže každý žiak si sám volí dĺžku kurzu tak aby ju zvládol. Trvá približne 16 až 20 týždňov a závisí od možností a  voľného času žiaka. Ak máte vek 16 rokov pozor, podľa zákona dĺžka kurzu môže  trvať  najviac 1 rok. Na skúšku môžete ísť až po dosiahnutí  17-tích rokov. Robíme aj individuálne (rýchlo) kurzy.

V kurze je možná elektronická náhrada chýbajúceho (vynechaného na učebni) počtu vyučovacích hodín výučby teórie na učebni v autoškole (ak vynecháš tak náhrada prebieha doma samoštúdiom v autoškolskom systéme)
Obsah kurzu pre skupinu B
Výcvik sa skladá
od 2023 to máš aj už v testoch a že to je vraj najťažšia otázka na Slovensku :) :) :) že výcvik v autoškolách...

V každej autoškole je kurz postavený na dvoch základných častiach a to z:

 • teoretickej časti (z výučby teórie)

 • praktickej časti

Náplň a rozsah týchto častí sa riadi zákonom o autoškolách a učebnými osnovami ministerstva dopravy

V každej autoškole je GPS monitoring dochádzky žiaka na teóriu, trenažér, cvičisko a aj jazdu. Je povinný zo Zákona o autoškolách a je rovnaký aj minimálny počet hodín

V každej autoškole je to 71 vyučovacích hodín

 • teoretická časť (výučba teórie)
V našej autoškole učíme teóriu prezenčnou a projekčnou technikou vo vybavenej učebni

Podľa Zákona č. 93/2005 o autoškolách a Vyhlášky č. 45/2015 ktorou sa vykonáva zákon č. 93/2005 a učebnej osnovy vydanej Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky je to 32 hodín po 45´.Teoretická príprava prebieha vo forme skupinových prednášok v priestoroch našej autoškoly. Teoretická príprava prebieha v malých skupinách, aby bola každému žiakovi  venovaná dostatočná pozornosť. Na hodinách teórie  Vás kvalitne pripravíme do praxe. Dôraz kladieme na pochopenie križovatiek.  
V tabuľke je uvedený počet hodín teórie. Je to minimálny predpísaný počet hodín zo zákona ktoré musíš absolvovať v každej autoškole.

POČET HODIN TEÓRIA
Skupina
VO
Predmet a počet hodín
systém JISCD
PCP
NVÚ
TVV
ZBJ
OP
Spolu
80%
20%
B2023433226
6

PCP
- predpisy o cestnej premávke a s nimi súvisiace právne predpisy
NVÚ
- náuka o vozidlách a ich údržba
TVV
- teória vedenia vozidla
ZBJ
- zásady bezpečnej jazdy
OP
- opakovanie
Pre skupinu B a podskupiny B1 sa NVÚ vyučuje v rozsahu základnej náuky o údržbe vozidiel (napr. kontrola stavu pneumatík, bŕzd, riadenia, tlaku motorového oleja, osvetlenia vozidla) a schopnosti žiadateľa vykonať (napr. úpravu sedadla, opierky hlavy, spätných zrkadiel, bezpečnostných pásov a pod.

 • praktická časť

Podľa Zákona č. 93/2005 o autoškolách , Vyhlášky č. 45/2015 ktorou sa vykonáva zákon č. 93/2005 a učebnej osnovy vydanej Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky je to 39 hodín po 45´.
Sme autoškola v Košiciach ktorá má vlastný trenažér a preto nemusíte chodiť na trenažér do inej autoškoly v Košiciach. Nebudeme Vás trápiť a stresovať na autocvičisku v skutočnom aute, ale vaše prvé metre na autocvičisku  budú najazdené na kvalitnom autotrenažéry a to s úsmevom, bez stresu a v pohode. V prípade potreby dostanete  hodiny trenažéra navyše a to zdarma. Praktické jazdy neskracujeme, jazdíme v centre mesta Košice a jazdy sú bez obmedzenia kilometrov.   Ku každému žiakovi sa počas výcviku venujeme individuálne .
V tabuľke je uvedený počet hodín praktického výcviku. Je to minimálny predpísaný počet hodín zo zákona ktoré musíš absolvovať v každej autoškole.

POČET HODIN PRAX
Skupina
VO
B

Výcvik vo vedení vozidla
systém JISCD
Spolu
I.EtapaII.Etapa


ATACAC
min
FlexiCP
min
počet
hod

422624139
alebo
v systéme JISCD je banka hodín vedená v min.
okrem AT a PÚ
počet
min
4
h
90
min
90
min
270
min
1080
min
1
h
5 h
a
1530
min

AT
- trenažér.
AC

- autocvičisko
AC min
- minimálny počet vyučovacích hodín na autocvičisku
FLEXI
- flexibilny počet vyučovacích hodin
CP min
- minimálny počet vyučovacích hodín v cestnej premávke

- praktická údržba.
Flexibilný počet vyučovacích hodín "FLEXI" je počet hodín praktického výcviku, ktorý autoškola musí rozdeliť v ramci  II etapy medzi NVP min a CP min. Toto rozdelenie môže byť individuálne pre každého účastníka kurzu.

Priemerný prejazd kilometrov na jednu vyučovaciu hodinu praktického výcviku v priebehu celého výcviku nesmie byť menší ako 15 km pri skupine B a podskupine B1.
Pri praktickom výcviku na skupinu B vodičského oprávnenia sa 3 vyučovacie hodiny z počtu hodín uvedených v II. etape CP min môžu* odjazdiť s vozidlom spojeným s príslušným prípojným vozidlom.
* od 29.12.2020  je v autoškolách jazda s prívesom už nepovinná

Po skončení kurzu je autoškola povinná vydať osvedčenie o ukončení kurzu jeho účastníkovi
Cena kurzu v autoškole DLD VIKTÓRIA
Email: info@dldviktoria.sk Tel: 0911868341
Kancelária autoškoly: Košice, Južná Trieda 93, Podnikateľské Centrum STROJÁR, 7 poschodie, č.d. 707-708
Tel: 0911868341 Email: info@dldviktoria.sk
0911868341, info@dldviktoria.sk
Návrat na obsah