Skúška - Autoškola DLD VIKTÓRIA

Kurz B 750 €Zápis utorky o 15.30 h

DLD
VIKTÓRIA
DLD VIKTÓRIA
Daniel Demjan
0911868341
0911868341
info@dldviktoria.sk
info@dldviktoria.sk
MENU
Prejsť na obsah

Skúška

O skúške ... a o opakovanej skúške ...
Aby ti policajt dal vodičák potrebuješ získať Odbornú Spôsobilosť
Odborná Spôsobilosť
 • je úspešná skúška
 • alebo úspešná opakovaná skúška
Skúša Štát, jeho úradníci t.j Polícia SR
Úspešná skúška je
 • Test na minimálne 90%
 • Zvládnutie policajtom dané úkony na autocvičisku
 • a potom je to samostatná jazda pred policajtom, či vieš ovládať auto , pedále a dodržiavanie PCP a to bez zásahu inštruktora.

Na skúšku na Políciu môžete byť podľa Zákona prihlásený
 • až po ukončení kurzu v autoškole
 • keď štátny systém JISCD po absolvovaní predpísaného počtu hodín vydá vám potvrdenie o ukončení kurzu
 • ďalej až keď pred ukončením kurzu autoškole predložíte potvrdenie o absolvovaní "Kurzu prvej pomoci"
 • nalepíte na vašu "Žiadosť o udelenie VO" 50 € kolok
 • A autoškola podľa Zákona potom vás do šiestich mesiacov prihlási na skúšky. U nás zvyčajne do mesiaca po ukončení kurzu.

Skúška má dva pohľady a to zo strany žiadateľa a zo strany policajta.
Súčasťou záverečných skúšok v autoškolách je stres a adrenalín. Skúška v cestnej premávke môže byť aj zložitá a je vždy nepredvídateľná. Je o tom čo vie žiak, čo chce od neho policajt na skúške, ako dlho ho nechá jazdiť a v hlavne v akej ťažkej premávke sa robí skúška.
V kurze autoškoly absolvujete "Štátom" predpísaný počet hodín teórie a jázd, a štát to kontroluje v JISCD. Niekomu je to dosť a niekomu nie, či bolo adeptovi dosť hodín, teórie, jázd, či je zručný, spôsobilý a "zrelý" za volant (aj duševne :) ) skúma štát. A pokiaľ hodín je niekomu málo hodín jazdy, môže si dať ľubovoľný počet hodín navyše a vie to aj policajt. Skúša policajt a autoškoly musia dávať na skúšky policajtom k dispozícii zdarma učebňu, autá, inštruktorov, cvičiská! Skúša Štát-"SR" a to sú (volili ste ich) politici cez Ministerstvo Vnútra a to = cez policajtov! Autoškola nevie a nemôže ovplyvňovať rozhodnutie policajta pretože je to TRESTNÉ! Veď polícia "Pomáha a chráni ... Autoškoly len zo zákona dávajú štátu = policajtom na skúšku a to zdarma k dispozícii priestory, učebne, cvičiská, inštruktorov,vozidlá s PHM. Ale vodičák udeľuje len policajt nie autoškoly. Realita je taká že autoškoly sú na skúške len ... pozorovatelia :)
Preto ak máte problém z výsledkom skúšky treba sa (netreba sa báť a hlavne nie anonymne) sťažovať jednotlivo na policajta a rovno na Ministerstvo Vnútra nie niekde jeho nadriadenému s ktorým sedí v kancelárii, ten to zahrá do autu, aby boli odmeny. Sťažujte sa ale rovno a priamo najvyššie na Ministerstvo, teraz už majú policajti kontroly z ministerstva minimálne raz za rok a to na výkon policajta na skúške. Ak treba sa sťažovať a je to oprávnene , naša autoškola vám poradí ako na to.... :)

Nemalo by sa stať že Vás skúšobný komisár - policajt hodnotí stupňom neprospel pretože ste nedal jednu smerovku pri výjazde z Kruhového objazdu, že ste nešli rovno alebo po hlavnej ceste, alebo že to vám raz "zdochlo", prešli jednu plnú čiaru ktorú nie je ani poriadne vidieť, išli pomaly, ozaj čo je to??? a podobné nezmysly. Preto ak máte pocit, že vám ukrivdili  bráňte sa. Podľa Vyhlášky 9/2009 skúšobný komisár by mal zvoliť  primeraný komunikačný jazyk smerom k žiadateľovi  ako aj zrozumiteľnú a zreteľnú komunikáciu so žiadateľom o vykonanie skúšky zahŕňajúcu zhodnotenie skúšky takým spôsobom, že mu poskytne spätnú väzbu o jeho výkone a chybách, ktorých sa dopustil počas skúšky. Mal by sa zaoberať otázkami a podnetmi žiadateľov o vykonanie skúšky. Samozrejmosťou je úctivé správanie voči žiadateľovi o vykonanie skúšky. Ďalej  by mal objektívne, jednotne a nediskriminačným spôsobom hodnotiť u žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia zvládnutie úkonov podľa § 20  a preukázanie schopností podľa § 21 Vyhlášky 9/2009. To znamená že sa nevyhadzuje za každú chybu ale ak pri skúške z vedenia motorových vozidiel žiadateľ o vykonanie skúšky porušil pravidlá cestnej premávky závažným spôsobom alebo tak, že vážne ohrozil alebo mohol ohroziť bezpečnosť cestnej premávky, alebo ak nastala situácia, keď pri vedení motorového vozidla musel zasiahnuť inštruktor alebo skúšobný komisár, je hodnotený klasifikačným stupňom neprospel a skúšobný komisár skúšku skončí. Na skúške nesmie byť ZÁSAH INŠTRUKTORA na pedále, volant alebo slovne do vedenia vozidla! Toto vymysleli na Ministerstve Vnútra a nie autoškoly ! A ty si ich volil ... Za škodu spôsobenú dopravnou nehodou je stále zodpovedný inštruktor a nediv sa že ti zasiahne ak nedáš prednosť... a nie tvoja výhovorka...ja by som to stihol...a keď nie tak inštruktor pôjde do "basy"? Zober si potom otca alebo mamu na skúšku na miesto inštruktora a...  

Po skúške  z vedenia motorových vozidiel skúšobný komisár hodnotenie vašej skúšky- jazdy zapíše do protokolu o skúškach a oboznámi žiadateľa s celkovým výsledkom skúšky z odbornej spôsobilosti.
Žiadateľ tento záznam potvrdzuje svojím podpisom. V prípade, že nesúhlasíte alebo ak skúšobný komisár nedodržal hore uvedené zásady nepodpisujte záznam o skúške alebo napíšte prečo nesúhlasíte. (hoc tam nie je kolónka, tak niekde pod svoj podpis)
Pretože ak 3 x neurobíte skúšku, polícia vám pošle rozhodnutie a môžete sa odvolať. Odvoláte sa a potom vám nadriadený skúšobných komisárov povie, "no pozrite sa tu ste to podpísali v deň skúšky a nemali ste vtedy žiadne námietky". A je vymaľované ! Pozor...
Žiadateľ o udelenie vodičského oprávnenia, ktorý bol na skúške z vedenia motorových vozidiel hodnotený skúšobným komisárom stupňom neprospel, môže požiadať o prešetrenie postupu skúšobného  komisára  a to  Sekciou kontroly a inšpekčnej služby Ministerstva Vnútra SR alebo  oddelenie kontroly Krajského riaditeľstva Policajného zboru. Treba to riešiť hneď po skúške, písomne alebo emailom . Nie v autoškole a nie s komisárom !

Vek na zaradenie do kurzu a na skúšku Vodičského preukazu sk B
 • Do autoškoly na sk.B sa môžete prihlásiť po dovŕšení 16 rokov a viac
 • Do kurzu budete zaradení po predložení žiadosti o vydanie vodičského oprávnenia potvrdenej obvodným lekárom
 • Dĺžka kurzu v autoškolách trvá maximálne jeden rok
 • Po ukončení kurzu vás musí autoškola do 6 mesiacov prihlásiť na skúšky
 • Na skúšky vás môže autoškola prihlásiť ale najskôr 1 deň po dovŕšení 17 rokov
Vodičské oprávnenie
sa udelí žiadateľovi
 • Ktorý k dátumu udelenia vodičského oprávnenia splní podmienky uvedené v zákone 8/2009 a vyhláške 9/2009.
  Podrobil sa príprave na vedenie motorového vozidla v autoškole, ak zákon neustanovuje inak.
  A
  získal odbornú spôsobilosť.


Vodičské oprávnenie udeľuje orgán Policajného zboru. Na rozhodovanie o udelení vodičského oprávnenia je príslušný orgán Policajného zboru podľa miesta, kde žiadateľ o udelenie vodičského oprávnenia skladá skúšky z odbornej spôsobilosti. Odbornou spôsobilosťou sa rozumie ovládanie pravidiel cestnej premávky a vedenia vozidla. Skúšku z odbornej spôsobilosti zabezpečuje ministerstvo vnútra prostredníctvom skúšobných komisárov.
Na skúšku z odbornej spôsobilosti prihlasuje žiadateľa autoškola, v ktorej sa žiadateľ podrobil príprave na vedenie motorového vozidla, a to do šiestich mesiacov od ukončenia prípravy na vedenie motorového vozidla v autoškole. Prevádzkovateľ autoškoly je povinný vydať po skončení kurzu jeho účastníkovi osvedčenie. Príslušný orgán Policajného zboru určí termín a miesto vykonania skúšky tak, aby sa vykonala do 30 dní odo dňa prihlásenia na skúšku. Pred vykonaním skúšky z odbornej spôsobilosti je žiadateľ povinný preukázať svoju totožnosť a splnenie podmienok na udelenie vodičského oprávnenia podľa zákona.
Autoškola, ktorá prihlasuje žiadateľa na skúšku z odbornej spôsobilosti, je povinná na vykonanie skúšky, a to aj opakovanej, zabezpečiť osobu oprávnenú vykonávať výcvik z vedenia vozidiel, poskytnúť výcvikové vozidlo aj s pohonnými látkami a podľa požiadavky orgánu Policajného zboru aj potrebné učebné pomôcky, prostriedky a priestory.

Správne poplatky
 • Skúška 50 € správny poplatok

platíte správny  poplatok do štátneho rozpočtu Slovenskej Republiky  za vyskúšanie  jedného žiaka skúšobným komisárom – policajtom

Autoškola, ktorá prihlasuje žiadateľa na skúšku z odbornej spôsobilosti, je povinná na vykonanie skúšky, a to aj opakovanej, zabezpečiť osobu oprávnenú vykonávať výcvik z vedenia vozidiel, poskytnúť výcvikové vozidlo aj s pohonnými látkami a podľa požiadavky orgánu Policajného zboru aj potrebné učebné pomôcky, prostriedky a priestory.

Náklady autoškoly na vašu prvú skúšku (prvé prihlásenie na skúšku) sú zarátané už v cene kurzu. Sú to napríklad náklady na administratívne úkony s prihlásením na skúšku, plat inštruktora, PHM, prenájom auta, servis , zabezpečenie učebne ,autocvičiska na skúšku a iné náklady s tým spojené
Ak potrebuješ viac skúšok čiže opakovanú skúšku je potrebné autoškole zaplatiť administratívne náklady autoškoly za náklady za - zabezpečiť osobu oprávnenú vykonávať výcvik z vedenia vozidiel, poskytnúť výcvikové vozidlo aj s pohonnými látkami a podľa požiadavky orgánu Policajného zboru aj potrebné učebné pomôcky, prostriedky a priestory.
Miesto a čas vykonania záverečnej skúšky
Príslušný orgán Policajného zboru určí termín a miesto vykonania skúšky tak, aby sa vykonala do 30 dní odo dňa prihlásenia na skúšku. Polícia určí dva termíny skúšky a to Teoretická a Praktická skúška. Autoškola s určeným termínom a miestom vykonania skúšky z odbornej spôsobilosti bezodkladne oboznámi žiadateľov o vykonanie skúšky. Zraz žiakov je v čase určenia Polície SR hod na mieste vykonania skúšky . Teoretická  skúška sa vykonáva na Polícia PZ na Rampová 7 Košice. Pred vykonaním skúšky z odbornej spôsobilosti je žiadateľ povinný preukázať svoju totožnosť(občiansky preukaz) a splnenie podmienok na udelenie vodičského oprávnenia podľa zákona. Pred vykonaním skúšky z odbornej spôsobilosti je žiadateľ povinný preukázať svoju totožnosť(občiansky preukaz) a splnenie podmienok na udelenie vodičského oprávnenia podľa zákona.
Odborná spôsobilosť žiadateľa sa zisťuje skúškou z odbornej spôsobilosti.
Ktorá sa skladá z:
 • Teoretickej skúšky
Inak povedané TEST.
Na prípravu v našej autoškole dostáva každý žiak v každom kurze zdarma predplatený Prístup do Aplikácie Dobrý vodič kde sú TESTY rovnaké aké má policajt na skúške!

Od 1.4.2023 sa Teoretická skúška vykoná elektronicky skúšobným testom na polícii a testy sú náhodne generované.
Úspešne zvládnutie testu je min. na 90% správnych odpovedí čiže 90 bodov zo 100.Na Teoretickú skúšku máš 30 minút. Ku každej otázke skúšobného testu sú priradené tri odpovede, z ktorých je len jedna správna. Jednotlivé otázky sa hodnotia jedným bodom, dvoma, tromi alebo štyrmi bodmi. Skúšobný test obsahuje 40 náhodne vybraných otázok.
A to
a) 3 Body, a 8 otázok preverujúcich ovládanie pravidiel cestnej premávky iných, ako sú uvedené v písmenách b) až d) a g),
b) 3 Body, a 2 otázky preverujúce ovládanie pravidiel o prednosti v jazde alebo o rýchlostných obmedzeniach,
c) 2 Body, a 8 otázok preverujúcich vedomosti o dopravných značkách a dopravných zariadeniach,
d) 4 Body, a 4 otázky preverujúce schopnosť riešiť situácie v cestnej premávke,
e) 2 Body, a 1 otázku preverujúcu ovládanie pravidiel správania sa v prípade dopravnej nehody,
f) 2 Body, a 3 otázky preverujúce vedomosti o teórii vedenia vozidla,
g) 1 Bod, a 2 otázky preverujúce ovládanie predpisov o dokladoch požadovaných pri vedení vozidla v cestnej premávke,
h) 1 Bod, a 2 otázky preverujúce ovládanie predpisov o podmienkach prevádzky vozidiel v cestnej premávke,
i) 3 Body, a 8 otázok preverujúcich vedomosti o zásadách bezpečnej jazdy,
j) 1 Bod, a 2 otázky preverujúce vedomosti o konštrukcii vozidiel a ich údržbe a
- preverenie vedomostí  o rozpoznaní a odstraňovaní porúch v riadení,
- o rozpoznaní a odstraňovaní porúch v odpružení,
- o rozpoznaní a odstraňovaní porúch v brzdovom systéme,
- o rozpoznaní a odstraňovaní porúch vo výfukovom systéme,
- o rozpoznaní a odstraňovaní porúch v svietidlách a svetlometoch vozidla, smerových svietidlách, spätných zrkadlách a odrazových sklách,
- o rozpoznaní a odstraňovaní porúch na pneumatikách a o bezpečnostných zásadách výmeny kolies,
- o rozpoznaní a odstraňovaní porúch vo zvukových výstražných zariadeniach,
- o kontrole a dopĺňaní pohonných látok a motorového oleja, chladiacej kvapaliny a podobne,
- na čelnom skle a stieračoch,
- na bezpečnostných pásoch.
 • Konštrukcia a údržba
Žiadateľ sk. B ju nevykonáva ale pozor ...
... v prvej časti skúšky z vedenia motorových vozidiel, čiže na autocvičisku pred jazdou z kuželiek, žiadateľ musí tiež preukázať základné vedomosti a rozpoznať najčastejšie poruchy, ktoré majú vplyv na bezpečnosť premávky a ochranu životného prostredia, najmä v súvislosti s riadením vozidla, brzdovým systémom, pneumatikami, osvetlením vozidla, smerovými svetlami, spätnými zrkadlami, stieračmi, bezpečnostnými pásmi, predným výhľadovým sklom a výfukom.


 • Praktická skúška

Skúška z vedenia motorových vozidiel je rozdelená na dve časti,

pričom:

 • Prvá časť skúšky z vedenia motorových vozidiel sa vykonáva na autocvičisku alebo na inej vhodnej ploche s vylúčením cestnej premávky

 • Druhá časť skúšky z vedenia motorových vozidiel sa vykonáva v podmienkach cestnej premávky vrátane mestskej premávky

 • Prvá časť

skúška z vedenia motorových vozidiel
 • Na úseku prípravy a technickej kontroly vozidla vzhľadom na bezpečnosť cestnej premávky

najmä schopnosť
1. Upraviť sedadlo, opierku hlavy, ak je ňou vozidlo vybavené, a spätné zrkadlá do správnej polohy a zabezpečiť potrebný výhľad z vozidla z miesta vodiča
2. Skontrolovať funkčnosť a nastavenie bezpečnostných pásov alebo iných zadržiavacích zariadení, ak je nimi vozidlo vybavené
3. Skontrolovať uzatvorenie dverí
4. Vykonať kontrolu stavu pneumatík, bŕzd, riadenia, reťazí, hladiny alebo tlaku motorového oleja, chladiacej kvapaliny a kvapaliny do ostrekovačov a kontrolu funkčnosti osvetlenia vozidla a zvukového výstražného zariadenia

 • Na úseku vedenia motorového vozidla najmä schopnosť

1. Cúvať priamo, cúvať v zákrute a cúvať so zatáčaním vľavo a vpravo za roh na určené miesto pri zachovaní určeného smeru v priestore simulujúcom jazdný pruh
2. Otočiť vozidlo do protismeru s použitím prevodového stupňa vpred a spätného chodu
3. Zaparkovať vozidlo a opustiť parkovacie miesto (pozdĺžne, šikmé alebo kolmé státie k vodiacej čiare) jazdou dopredu alebo dozadu, na rovine, pri stúpaní alebo klesaní
4. Zastaviť vozidlo s presnosťou zastavenia na určenom mieste
Preverovanie schopností trvá najviac 10 minút

 • Druhá časť
  skúška z vedenia motorových vozidiel

Pri vykonávaní skúšky z vedenia motorových vozidiel skupiny  B sa preveruje  schopnosť dodržiavať pravidlá cestnej premávky, najmä
a) Zaradiť sa do jazdného pruhu z miesta mimo cesty, pohnúť sa zo statickej polohy v jazdnom pruhu na rovine a v stúpaní, odbočiť na miesto mimo cesty
b) Zachovať smer jazdy, vyhnúť sa vozidlu idúcemu v protismere alebo chodcovi aj v obmedzenom priestore
c) Viesť vozidlo v zákrute
d) Prejsť križovatkou
e) Zmeniť smer jazdy vľavo a vpravo a schopnosť zmeniť jazdný pruh
f) Zaradiť sa do jazdného pruhu na diaľnici alebo rýchlostnej ceste a schopnosť opustiť diaľnicu alebo rýchlostnú cestu, pričom pri týchto úkonoch sa použije zrýchľovací alebo spomaľovací jazdný pruh
g) Vykonať predchádzanie a obchádzanie
h) Viesť vozidlo po kruhovom objazde, v stúpaní, v klesaní, v tuneli, ak to trasa jazdy umožňuje
Skúška z vedenia motorových vozidiel sk. B trvá najmenej 25 minút

Pri skúške z vedenia motorového vozidla sa hodnotí, či žiadateľ preukáže schopnosti a bezpečné a správne zvládnutie hore uvedených úkonov.
Počas skúšky podľa sa vždy hodnotí, či žiadateľ o vykonanie skúšky
a) Sleduje situáciu v cestnej premávke, najmä pokyny policajta a iných osôb oprávnených riadiť cestnú premávku, svetelné signály, dopravné značky a dopravné zariadenia
b) Dbá na bezpečnosť cestujúcich vo vozidle a bezpečnosť iných účastníkov cestnej premávky
c) Vedie motorové vozidlo tak, aby jazda bola šetrná k životnému prostrediu
d) Dodržiava pravidlá cestnej premávky
e) Je počas jazdy schopný včas, správne a bez zásahu inštruktora alebo skúšobného komisára reagovať na situáciu v cestnej premávke
f) Preukáže predvídavosť vo vzťahu ku konaniu iných účastníkov cestnej premávky
g) Zohľadňuje stav cesty, poveternostné podmienky, výkon, rozmery, hmotnosť vozidla a iné okolnosti, ktoré s vedením vozidla súvisia

Skúša policajt nie autoškola a...
Ak pri skúške z vedenia motorových vozidiel žiadateľ o vykonanie skúšky porušil pravidlá cestnej premávky závažným spôsobom alebo tak, že vážne ohrozil alebo mohol ohroziť bezpečnosť cestnej premávky, alebo ak nastala situácia, keď pri vedení motorového vozidla musel zasiahnuť inštruktor alebo skúšobný komisár, je hodnotený klasifikačným stupňom neprospel a skúšobný komisár skúšku skončí.
Žiadateľ o vykonanie skúšky, ktorý nepreukázal schopnosti a bezpečné a správne zvládnutie hore uvedených úkonov je hodnotený klasifikačným stupňom neprospel

§ 137  Zákona  8/2009 - Porušenie pravidiel cestnej premávky závažným spôsobom je
a) jazda pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky
b) odmietnutie podrobiť sa vyšetreniu na zistenie požitia alkoholu alebo inej návykovej látky
c) také porušenie pravidiel cestnej premávky, v ktorého dôsledku vznikne dopravná nehoda alebo nesplnenie si povinností účastníka dopravnej nehody alebo škodovej udalosti
d) prekročenie rýchlosti jazdy vozidiel ustanovenej týmto zákonom alebo vyplývajúcej z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia v obci o 20 km.h-1 a viac alebo mimo obce o 30 km.h-1 a viac
e) jazda po požití lieku, ktorý môžu znížiť schopnosť vodiča bezpečne viesť vozidlo
f) použitie vozidla, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť vozidla, najväčšia prípustná hmotnosť jazdnej súpravy, najväčšia prípustná celková hmotnosť prípojného vozidla alebo najväčšia prípustná hmotnosť pripadajúca na nápravy vozidla je prekročená
g) prejazd cez križovatku na signál STOJ! dávaný policajtom alebo inou oprávnenou osobou, alebo vyplývajúci z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia
h) prejazd cez železničné priecestie v čase, keď je to zakázané
i) nedanie prednosti v jazde
j) neuposlúchnutie pokynu, výzvy alebo príkazu policajta v súvislosti s výkonom jeho oprávnení pri dohľade nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky
k) jazda v protismernej časti cesty, ak si to nevyžaduje situácia v cestnej premávke
l) neumožnenie bezpečného a plynulého prejazdu vozidlu s právom prednostnej jazdy
m) vedenie vozidla bez tabuľky s evidenčným číslom alebo s tabuľkou s evidenčným číslom, ktorá nezodpovedá svojím vyhotovením a umiestnením na vozidle tomuto zákonu alebo s tabuľkou s evidenčným číslom, ktorá nie je pridelená tomuto vozidlu
n) vedenie vozidla vyradeného z cestnej premávky alebo vozidla, ktoré nebolo schválené na prevádzku v cestnej premávke, alebo vozidla vyradeného z evidencie
o) predchádzanie iného vozidla v mieste, kde je to zakázané
p) vedenie motorového vozidla bez príslušného vodičského oprávnenia, bez osoby spolujazdca podľa § 74 ods. 2 alebo počas zadržania vodičského preukazu; to neplatí, ak sa osoba učí viesť motorové vozidlo v autoškole, podrobuje sa skúške z vedenia motorového vozidla alebo má povolenú jazdu podľa § 70 ods. 4 a § 71 ods. 2
q) porušenie povinnosti podľa § 3 ods. 3, § 4 ods. 3, § 9 ods. 2 alebo § 25 ods. 1 písm. g)
r) zastavenie a státie na vyhradenom parkovacom mieste pre osobu so zdravotným postihnutím, ak nejde o vozidlo, pre ktoré je parkovacie miesto vyhradené
s) ohrozenie chodca, ktorý vstúpil na vozovku a prechádza cez priechod pre chodcov
t) ohrozenie chodca prechádzajúceho cez cestu, na ktorú vodič odbočuje, pri odbočovaní na miesto mimo cesty, pri vchádzaní na cestu a pri otáčaní alebo pri cúvaní
u) ohrozenie cyklistu prechádzajúceho cez priechod pre cyklistov
v) porušenie povinností inštruktora autoškoly podľa § 7
w) porušenie povinností spolujazdca podľa § 74 ods. 2

Nemôže sa stať že Vás skúšobný  komisár - policajt hodnotí stupňom neprospel pretože ste nedal  jednu smerovku pri výjazde z Kruhového objazdu, že ste nešli rovno alebo po hlavnej ceste,  alebo že to  vám raz "zdochlo", prešli jednu plnú čiaru ktorú nie je ani poriadne vidieť, išli pomaly a podobné nezmysly
Opakovaná skúška 1, 2, 3 (opravná :) )

Ak je žiadateľ o udelenie vodičského oprávnenia hodnotený z niektorej skúšky z odbornej spôsobilosti klasifikačným stupňom neprospel, môže skúšku z odbornej spôsobilosti opakovať, pričom každá opakovaná skúška sa môže vykonať najskôr po piatich pracovných dňoch odo dňa vykonania neúspešnej skúšky. Opakovaná skúška sa vykonáva len z tej časti skúšky, z ktorej žiadateľ o udelenie vodičského oprávnenia neprospel.
Žiadateľ o udelenie vodičského oprávnenia môže vykonať najviac od 1.4.2023 tri opakované skúšky z odbornej spôsobilosti.
Ak neprospeje do šiestich mesiacov odo dňa určeného termínu prvej skúšky z odbornej spôsobilosti alebo v určenom termíne skúšku z odbornej spôsobilosti vôbec nevykoná, žiadateľ o udelenie vodičského oprávnenia môže byť na skúšku z odbornej spôsobilosti opätovne prihlásený len po absolvovaní prípravy na vedenie motorového vozidla v autoškole v plnom rozsahu.

Správne poplatky:
 • Opakovaná skúška 12,5 € správny poplatok.

platíte správny  poplatok do štátneho rozpočtu Slovenskej Republiky  za vyskúšanie  jedného žiaka skúšobným komisárom – policajtom


Autoškola DLD VIKTÓRIA a ani žiadna iná autoškola v Košiciach nemôže dopredu pred vašim kurzom v autoškole do ceny samotného kurzu započítať aj € za služby spojené s vašou prípadnou opravnou skúškou. Pretože pred kurzom nevieme či opravnú skúšku aj reálne absolvujete. A už vonkoncom nikto  nechce mať opravnú skúšku započítanú pred kurzom pretože nikto pred kurzom s ňou nepočíta ,  a ak spraví skúšku na prvý krát tak by požadoval vrátenie časti kurzovného :) :) :) .

Cena, náklady autoškoly na 1 a 2 a od 1.4.2023 aj  3 opravnú skúšku nie sú zarátané v cene kurzu. Cena opravnej skúšky je v cenníku autoškoly
Autoškola, ktorá prihlasuje žiadateľa na skúšku z odbornej spôsobilosti, je povinná na vykonanie skúšky, a to aj opakovanej, zabezpečiť osobu oprávnenú vykonávať výcvik z vedenia vozidiel, poskytnúť výcvikové vozidlo aj s pohonnými látkami a podľa požiadavky orgánu Policajného zboru aj potrebné učebné pomôcky, prostriedky a priestory.
Zabezpečenie osoby vykonávať výcvik z vedenia vozidiel a poskytnutie výcvikového vozidla na opravnú skúšku podľa § 80 odsek 9 zákona 8/2009 nie je v cene kuzu.


Vydanie vodičského preukazu po skúške v autoškole

Po úspešnom absolvovaní záverečnej skúšky v autoškole DLD VIKTÓRIA, môžete už najbližší stránkový deň požiadať o vydanie vodičského preukazu.
Môže to byť

 • v mieste vášho pobytu

 • alebo v  Košiciach

na jednotnom pracovisku vydávania dokladov ktoré v Košiciach  sídli na  Komenského  52
K vydaniu vodičáku potrebujete

 • iba  občiansky preukaz

 • a správny poplatok v hotovosti, kartou v sume 10 €

Nepotrebujete žiadny ďalší doklad a ani žiadosť, pretože túto vypíše pracovníčka za okienkom. Tá už má zaznamenané v elektronickom systéme  že ste úspešne zložili skúšku v autoškole a splnili podmienky pre vydanie vodičského preukazu.
Na Vašu žiadosť je možné vyhotoviť vodičský preukaz urýchlene do dvoch pracovných dní, pričom správny poplatok sa vtedy vyberie do výšky 4-násobku príslušnej sadzby, t.j. 40 €

Správny poplatok za skúšku a za opakovanú skúšku
Kde v Košiciach ho kúpim a ako?
Správne poplatky- výška v €
platíte správny  poplatok do štátneho rozpočtu Slovenskej Republiky  a to za vyskúšanie  jedného žiaka skúšobným komisárom – policajtom
 • Skúška 50 € správny poplatok
 • Opakovaná skúška 12,5 € správny poplatok

Autoškola, ktorá prihlasuje žiadateľa na skúšku z odbornej spôsobilosti, je povinná na vykonanie skúšky, a to aj opakovanej, zabezpečiť osobu oprávnenú vykonávať výcvik z vedenia vozidiel, poskytnúť výcvikové vozidlo aj s pohonnými látkami a podľa požiadavky orgánu Policajného zboru aj potrebné učebné pomôcky, prostriedky a priestory.Náklady autoškoly na vašu prvú skúšku (prvé prihlásenie na skúšku) sú zarátané v cene kurzu. Sú to napríklad náklady na administratívne úkony s prihlásením na skúšku, plat inštruktora, PHM, prenájom auta, servis , zabezpečenie učebne ,autocvičiska na skúšku a iné náklady s tým spojené

Náklady autoškoly na 1, 2, 3  opravnú skúšku
Autoškola DLD VIKTÓRIA a ani žiadna iná autoškola v Košiciach nemôže dopredu pred vašim kurzom v autoškole do ceny samotného kurzu započítať aj € za služby spojené s vašou prípadnou opravnou skúškou. Pretože pred kurzom nevieme či opravnú skúšku aj reálne absolvujete. A už vonkoncom nikto  nechce mať opravnú skúšku započítanú pred kurzom pretože nikto pred kurzom s ňou nepočíta ,  a ak spraví skúšku na prvý krát tak by požadoval vrátenie časti kurzovného :) :) :) .
Cena, náklady autoškoly na 1 a 2 opravnú skúšku nie su zarátané v cene kurzu. Cena opravnej skúšky je v cenníku autoškoly
Papierové kolky nahradilo
 • Potvrdenie pre evidenciu poplatku
 • Najjednoduchšie je ho zakúpiť na vybraných poštách u príslušného okienka
 • Potvrdenie pre evidenciu poplatku (náhrada papierového kolku) zakúpeného na pošte platí jeden rok
 • Platobný systém je aj k dispozícii prostredníctvom samoobslužných platobných terminálov, tzv. kioskov, na vybraných pracoviskách Ministerstva vnútra SR
E-KOLOK – lístok s QR kódom, sa zakúpi v elektronickom kiosku,
 • Potvrdenie pre evidenciu poplatku (náhrada papierového kolku) zakúpeného prostredníctvom kiosku , napríklad na Komenského 52, platí len 30 dní

Kedy si kúpim  "Potvrdenie pre evidenciu poplatku" ?

"Potvrdenie pre evidenciu poplatku" v príslušnej hodnote a to  

• skúška na skupinu "B" 50 €
• a 1 alebo 2 a 3 opakovaná skúška na skupinu "B" 12,5 €
si zakúpite:
 • Na vybraných poštách. Napríklad Hlavná Pošta 1 Košice, platí 1 rok
Správny poplatok "Potvrdenie pre evidenciu poplatku" odovzdáte v autoškole a to až po ukončení kurzu v autoškole a až pred prihlásením na skúšku, alebo pred prihlásením na opravnú skúšku.
V autoškole  "Potvrdenie pre evidenciu poplatku" s QR kódom priložíme - nalepíme k vašej žiadosti o udelenie vodičského oprávnenia  a prihlásime vás na skúšku.
Bez  "Potvrdenia pre evidenciu poplatku" s QR kódom  a v príslušnej hodnote polícia vašu žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia od autoškoly neprevezme
Email: info@dldviktoria.sk Tel: 0911868341
Kancelária autoškoly: Košice, Južná Trieda 93, Podnikateľské Centrum STROJÁR, 7 poschodie, č.d. 707-708
Tel: 0911868341 Email: info@dldviktoria.sk
0911868341, info@dldviktoria.sk
Návrat na obsah